Tag: ประวัติ

พระสุพรรณกัลยา

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ยิ่งใหญ่จากทั่วทุกมุมโลก สืบไปตลอดกาลนานสถานที่สักการะบูชา: “พระอนุสาวรีย์พระสุพรรณกัลยาณี” ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (กองทัพภาคที่ 3) อำเภอเมืองจังหวัดพิษุโลกหลังสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช ๒๑๑๑๒ พระนางเจ้าและพระอนุชาทั้งสององค์ได้ถูกพระเจ้าเผาทำลายไปในที่สุด หินทราธิราชสวรรคตที่เมืองอังวะวะเสียก่อนพม่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมหาวิหารธรรมราชาขึ้นครองกรุงศรีอยุธยาในขณะที่ยังคงเป็นเชลยอยู่เพื่อเป็นเจ้าคณะ การป้องกันการทรยศของฝ่ายไทยทั้งสามคนอยู่ในช่วงเวลาแห่งการกลับมาของกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงมีพระชนมายุ พระสันตะปาปาพระมหาธรรมราชาและนำกลับไปขอพรจากพระมหาธรรมราชาและพระพิฆเนศวรที่ดีต่อมาพระนางได้รับอุรุกวัยทั้งสองพระ งค์กลับสู่กรุงศรีอยุธยาโดยอ้างว่าเพื่อไปช่วยพระบิดารับศึกพระยาละแวกแห่งเขมรพระสุพรรณกัลยามีสภาพเหมือนถูกทอดทิ้งให้ผจญกรรมเพียงลำพังกับไพร่พลเล็กน้อย แต่ก็มีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่มีพระคุณอย่างยิ่งที่มีความรักและมีความเมตตาต่อพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมีพระคุณต่อไป อยู่ในเมืองพม่าให้ได้รับความเสียหายต่อมามังไชยสิงหราช (นันทบุเรง) โอรสแห่งพระเจ้าบุเรงนาคเป็นคนมักมากในกามารมณ์ าชาวไทยใหญ่นามว่า “สุวนันทา” วางแผนชิงราชสมบัติและแย่งอำนาจทำให้พระเจ้าบุเรงนองตอมหทัยและสวรรคตอย่างกระทันหันเมื่อพระเจ้านันทบุเรนขึ้นครองราชอาณาจักรเกิดความรู้สึกไม่สบายใจ ความหวาดระแวงกอปรด้วยรู้ว่ามีการรวบรวมไพร่พลเตรียมความพร้อมเพื่อการฟื้นฟูชาติของพระนเรศวรและพระเอกาทศรถทางเมืองไทยขอสั่งจับจองจำพระมารดาเลี้ย (พระสุพรรณกัลยา) และพระธิดาองค์แรกของพระนางที่ทรงประทานอาหารให้แก่ผู้ถูกกระทำในคุกที่มีพระคุณอย่างยิ่งยวดในเวลาเดียวกันที่พระนางทรงมีพระชนมายุ พระนางพร้อมกับทารกในร่างกายหลวม ๆ ของพระนางเจ้าสิ้นพระชนม์แล้วก็ยังไม่ได้เป็นสิ่งที่สาแก่ใจของพระเจ้า ูกกระทำพิธีทางไสยศาสตร์ตราสังรัดตรึงไม่ให้วิญญาณกลับสู่เมืองไทยให้วนเวียนอยู่อย่างทุกข์ทรมานนานนับร้อยปี … ในปีพุทธศักราช 2491 หลวงปู่โง่นโสรโย มหาราชอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรได้รับการประกาศให้เป็นมหาเศรษฐีแห่งพม่าในฐานะผู้นำประเทศพม่าในพม่า ภายในเกี่ยวกับสมณศักดิ์มหาภิกษุหลวงปู่โง่เขลามหาเศรษฐีการเมืองกลับมาพร้อมกับเมืองไทยที่ไม่ได้รับความเดือดร้อน จิตวิญญาณของพวกเขาได้รับการฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่องในโลกแห่งจิตวิญญาณและได้รับความช่วยเหลือจากพวกเขาในฐานะที่เป็นทหาร กรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีพระสุพรรณกัลยาเคยได้รับการปรนนิบัติเป็นอย่างดีในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี ณ ของพระองค์จะได้กลับไปเมืองไทยและให้นำภาพลักษณ์ของพระองค์อันเกิดจากกระแสพระวิญญาณเผยแพร่ให้แก่ชาวไทยผู้ลืมพระองค์ท่านไปแล้วพระองค์จะกลับมาทำคุณประโยชน์ ช่วยเหลือประเทศชาติทั้งยังปณิธานจะกลับมาอีกครั้งในฐานะมหาเศรษฐีแห่งอารยธรรมไทยที่จะสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถมีโอกาสกู้ชาติบ้านเมืองได้สำเร็จด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นหลวงหลวงปู นายอำเภอวัชรพุทธมณฑลทหารบกได้ร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์พระสังฆราชที่มีขนาดมหึมาจริง ๆ และได้รับอัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำน่านใน “ทหารสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช”

Continue Reading →

สมเด็จพระศรีสุริโยทัย

สมเด็จพระศรีสุริโยทัยหรือพระสุริโยทัยวีรสตรีไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาในอัครมเหสีในสมเด็จพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ที่ 15 ของกรุงศรีอยุธยาในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสียสละพระชนม์ชีพเพื่อปกป้องพระสวามีในสงครามพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ในปี พ.ศ. 2091 พงศาวดารบางฉบับกล่าวว่าพระสุริโยทัยเป็นเชื้อสายราชวงศ์โบราณโดยมีรายละเอียดซึ่งมากกว่านี้ พระราชประวัติสมเด็จพระสุริโยทัยสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์พระครูดำรงตำแหน่งพระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิในขณะที่สมเด็จพระมหากษัตริย์จักรพรรดิขึ้นครองราชสมบัติ 2091 พระเจ้าตะเบ็งเส็งและมหาอุปถัมภ์กองทัพบกพม่าเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งโดยผ่านมาทางด้านพระมหาเจดีย์สามองค์จังหวัดกาญจนบุรีและตั้งค่ายทหารพม่า วีรกรรมของสมเด็จพระศรีสุริโยท้าวช้างสวรรค์ประเสริฐเข้าขวางพระเจ้าด้วยความเกรงว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประมุข ง้าวฟันพระอังสาขาดสะพายแล่งสิ้นพระชนม์อยู่บนคอช้างเพื่อปกป้องพระราชสวามีไว้เมื่อวันอาทิตย์ขึ้น 6 ค่ำเดือน 4 ปีจุลศักราช 910 ตรงกับวันเดือนปีทางสุริยคติคือวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. พระวรสารนักบุญจอมพลปรีชาปรีชาปรีชาปรีชาปรีชาญาณสัมพันธมิตรพระยามหาเศรษฐีพระเจ้าตากสินมหาราชพระยามหาเศรษฐีพระเจ้าตากสินมหาราช นริศรานุวัติวงศ์) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2092 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงตัดสินพระทัยยกทัพออกนอกพระนครเพื่อเป็นการบำรุงขวัญทหารและทอดพระเนตรจำนวนข้าศึก สมเด็จพระสุริโยทัยพร้อมกับพระราชโอรส-พระราชธิดารวม 4 พระองค์ได้เสด็จติดตามไปด้วย โดยพระองค์ทรงแต่งกายอย่างมหาอุปราช ครั้นยกกองทัพออกไปบริเวณทุ่งภูเขาทอง กองทัพอยุธยาปะทะกับกองทัพพระเจ้าแปร ซึ่งเป็นทัพหน้าของพม่า ช้างทรงของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเกิดเสียทีหันหลังหนีจากข้าศึก พระเจ้าแปรก็ทรงขับช้างไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิด สมเด็จพระสุริโยทัยทอดพระเนตรเห็นพระราชสวามีกำลังอยู่ในอันตรายจึงรีบขับช้างเข้าขวางพระเจ้าแปร ทำให้ทรงไม่สามารถติดตามต่อไปได้ พระเจ้าแปรจึงทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระสุริโยทัย เนื่องจากสมเด็จพระสุริโยทัยอยู่ในลักษณะเสียเปรียบ ช้างพระเจ้าแปรได้เสยช้างสมเด็จพระสุริโยทัย จนเท้าหน้าทั้งสองลอยพ้นพื้นดิน แล้วพระเจ้าแปรจึงฟันสมเด็จพระสุริโยทัยจากพระพาหาขาดถึงกลางพระองค์ พระองค์เสด็จสวรรคตเช่นเดียวกับพระราชธิดา คือ พระบรมดิลก บนช้างทรงเชือกเดียวกัน

Continue Reading →

ประวัติบุคคลสำคัญของโลก

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) ถ้าพูดถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 คงไม่มีใครไม่รู้จักผู้นำเผด็จการอย่างอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เขาได้เกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน ค.ศ. 1889 ที่เมืองเบรานา ประเทศออสเตรีย เป็นบุตรคนที่ 4 ของนายอาลัวส์ อิตเลอร์ และนางคลารา ฮิตเลอร์ เขาเป็นคนเรียนเก่ง รักศิลปะ พออายุ 6 ขวบ ครอบครัวของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ได้ย้ายไปที่เมืองเลออนดิง เมื่อในปี ค.ศ.1894 เขามีปัญหากับพ่อและครูอย่างต่อเนื่อง อดอล์ฟ ฮิตเลอร์เริ่มหลงไหลลัทธิชาตินิยมในเยอรมันเมื่อเขาได้ค้นพบภาพสงครามฝรั่งเศส – ปรัสเซียนั่นของพ่อ จากการดูภาพนั้นจึงทำให้เขาเป็นคนที่บ้าสงคราม ต่อมาในปี ค.ศ 1903 เขาได้ทะเลาะกับพ่อเรื่องการเรียนทำให้หนีไปอยู่กับป้าที่กรุงเวียนนา อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ได้ลาออกจากโรงเรียนและได้หาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นจิตรกรวาดรูป เมื่ออายุครบ 20 ปี อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ได้เข้าไปเป็นทหารอาสาในกองทัพของเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่1 หลังจากสงครามเขาเริ่มจึงเป็นที่รู้จักและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นทางการเมืองของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ และเขาได้เป็นหัวหน้าพรรคนาซีในวัย 32 ปีและต่อต้านชาวยิว ในปีค.ศ1923 อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เริ่มก่อการปฏิวัติแต่ไม่สำเร็จจึงถูกจำคุกในที่สุด 1 ปีต่อมาอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ถูกปล่อยตัวก่อนกำหนดและได้เริ่มการเมืองต่อเพราะได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดี ในปี ค.ศ. 1939 อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ได้ประกาศสงครามกับฝ่ายพันธมิตร เยอรมันได้ยึดครองยุโรปได้เกือบทั้งทวีป อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ได้ใช้นโยบายด้านเชื้อชาติทำให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ทำให้มีผู้บริสุทธิ์ตายได้ 11 ล้านคน โดยเป็นชาวยิวถึง 6 ล้านคน จากนั้นเขาจึงได้รับการยกให้เป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลแห่งปี จากนิตยสารไทม์

Continue Reading →

ประวัติของเมนเดล (Biography of Gregor Mendel)

บุคคลสำคัญของโลก

ที่มา www.mwit.ac.th/~bio/script/Genetics%20(Mendel)%20(3).ppt เกรเกอร์ เมนเดล (พ.ศ. 2365-พ.ศ. 2427) บิดาทางพันธุศาสตร์ เกิดที่เมืองไฮน์เซนดรอฟ ประเทศออสเตรีย เป็นบุตรชายคนเดียวในจำนวนพี่น้อง 3 คน ของครอบครัวชาวนาที่ยากจน โดยต่อมา เมนเดลได้ไปบวชแล้วได้รับตำแหน่งรับผิดชอบดูแลสวน ในปี พ.ศ. 2390 ผลงานทางพันธุศาสตร์ เกรเกอร์ เมนเดล เผชิญความผิดหวังนับ 20 ปี ที่เขายังคงสอนหนังสือเพื่อชดเชยความผิดหวัง เขาทำงานในสวนของวัดทุกเวลาที่ว่าง ที่นั่นมีพันธุ์พืชมากมาย แต่ละชนิดแตกต่างหลากหลายอย่าง ความแตกต่างนี้ ทำให้เกรเกอร์นึกสงสัย เขาได้ผสมพันธุ์ถั่วเดียว กันและต่างพันธุ์ เป็นจำนวนแตกต่างถึง 22 ชนิดของต้นถั่ว เพื่อศึกษาลักษณะทั้งหมด เป็นเวลารวม 8 ปีเต็มในการทดลองร่วมพันครั้ง พบได้ 3 สิ่ง ดังนี้ สิ่งแรก เมื่อผสมพันธุ์ถั่วชนิดต่างกันสองชนิดผลผลิตต่อมาที่ได้เป็นพันธุ์ชนิดเดียว ยกตัวอย่าง ถ้าหากเขาผสมพันธุ์ถั่วเมล็ดสีเหลืองกับชนิดเมล็ดสีแดง มันจะผลิตพันธุ์เมล็ดสีเหลืองออกมา ต่อไป เมื่อผสมพันธุ์ต่างชนิดกันของผลผลิตรุ่นแรก รุ่นต่อไปจะมีเมล็ดทั้งสองชนิด ในทุกๆสี่ต้นจะมีสามต้นที่มีเมล็ดสีเหลือง และ 1 ต้น ที่มีเมล็ดสีเขียว นี่เป็นเพราะว่าหน่วยถ่ายพันธุ์ที่ผลิตเมล็ดสีเหลืองเป็นหน่วยถ่ายพันธุ์ที่ เด่น คือ โดมิแนนท์ยีน หน่วยถ่ายพันธุ์ที่ผลิตเมล็ดสีเขียวเรียกว่า รีเซสซีพยีน หรือหน่วยถ่ายพันธุ์ด้อย สิ่งที่สาม ถ้าหากเขาผสมพันธุ์ถั่วต่างชนิดกันด้วยถั่วสองชนิด หรือมากกว่านั้นที่มีลักษณะแตกต่างกัน เขาจะค้นพบกฎข้อที่สาม สมมติว่าเขาผสมพันธุ์ถั่วที่มีเมล็ดเรียบสีเหลืองกับพันธุ์ถั่วที่มีเมล็ด หยาบสีเขียว รุ่นแรกเมล็ดเรียบสีเหลืองจะเป็นตัวเด่น ในรุ่นต่อไปจะมีอัตราส่วนเมล็ดเรียบสีเหลือง 9 ส่วน ต่อเมล็ดเรียบสีเขียว 3ส่วน เมล็ดหยาบสีเหลือง 3 ส่วน ต่อเมล็ดหยาบสีเขียว 1 ส่วน ผลการศึกษาของเมนเดล ที่มา science.rbru.ac.th/~winp/images/4032401_gen/03mendelian.pdf หลังจากนั้น เมนเดลได้ส่งผลการทดลองนี้ไปยังสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่ง แต่กลับไม่มีผู้ที่สนใจเลย เมนเดลก็ได้ทำการล้มล้างการตีพิมพ์งานของตน เขาเก็บรายงานนี้ไว้ที่ห้องสมุดและทำการทดลองต่อไปเงียบๆ จนกระทั่งถึงแก่กรรม ในปี พ.ศ. 2427 การวิพากษ์วิจารณ์ จากข้อมูลดิบที่เมนเดลได้ตีพิมพ์นั้น ก่อนจะมาสรุปเป็นกฎได้นั้น ปัจจุบันมีผู้ตั้งข้อโตแย้งว่าตัวเลขที่ได้จากการทดลองของเมนเดลใกล้เคียง กับค่าทางทฤษฎีเกินไปจนเป็นที่น่าสงสัย ทั้งนี้อาจเกิดจากความบังเอิญหรือเป็นความจงใจของเมนเดลเองก็ได้ อย่างไรก็ตามการค้นพบของเมนเดลถือว่าเป็นการค้นพบยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในวง การพันธุศาสตร์ เนื่องจากเมนเดลสามารถไขความลับการสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆ จากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลานโดยที่ในสมัยนั้นยังไม่มีการค้นพบสารพันธุกรรม ดีเอ็นเอ ยีน หรือ โครโมโซมแต่อย่างใด

Continue Reading →