Tag: พระวีรกรรม

สมเด็จพระศรีสุริโยทัย

สมเด็จพระศรีสุริโยทัยหรือพระสุริโยทัยวีรสตรีไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาในอัครมเหสีในสมเด็จพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ที่ 15 ของกรุงศรีอยุธยาในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสียสละพระชนม์ชีพเพื่อปกป้องพระสวามีในสงครามพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ในปี พ.ศ. 2091 พงศาวดารบางฉบับกล่าวว่าพระสุริโยทัยเป็นเชื้อสายราชวงศ์โบราณโดยมีรายละเอียดซึ่งมากกว่านี้ พระราชประวัติสมเด็จพระสุริโยทัยสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์พระครูดำรงตำแหน่งพระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิในขณะที่สมเด็จพระมหากษัตริย์จักรพรรดิขึ้นครองราชสมบัติ 2091 พระเจ้าตะเบ็งเส็งและมหาอุปถัมภ์กองทัพบกพม่าเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งโดยผ่านมาทางด้านพระมหาเจดีย์สามองค์จังหวัดกาญจนบุรีและตั้งค่ายทหารพม่า วีรกรรมของสมเด็จพระศรีสุริโยท้าวช้างสวรรค์ประเสริฐเข้าขวางพระเจ้าด้วยความเกรงว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประมุข ง้าวฟันพระอังสาขาดสะพายแล่งสิ้นพระชนม์อยู่บนคอช้างเพื่อปกป้องพระราชสวามีไว้เมื่อวันอาทิตย์ขึ้น 6 ค่ำเดือน 4 ปีจุลศักราช 910 ตรงกับวันเดือนปีทางสุริยคติคือวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. พระวรสารนักบุญจอมพลปรีชาปรีชาปรีชาปรีชาปรีชาญาณสัมพันธมิตรพระยามหาเศรษฐีพระเจ้าตากสินมหาราชพระยามหาเศรษฐีพระเจ้าตากสินมหาราช นริศรานุวัติวงศ์) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2092 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงตัดสินพระทัยยกทัพออกนอกพระนครเพื่อเป็นการบำรุงขวัญทหารและทอดพระเนตรจำนวนข้าศึก สมเด็จพระสุริโยทัยพร้อมกับพระราชโอรส-พระราชธิดารวม 4 พระองค์ได้เสด็จติดตามไปด้วย โดยพระองค์ทรงแต่งกายอย่างมหาอุปราช ครั้นยกกองทัพออกไปบริเวณทุ่งภูเขาทอง กองทัพอยุธยาปะทะกับกองทัพพระเจ้าแปร ซึ่งเป็นทัพหน้าของพม่า ช้างทรงของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเกิดเสียทีหันหลังหนีจากข้าศึก พระเจ้าแปรก็ทรงขับช้างไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิด สมเด็จพระสุริโยทัยทอดพระเนตรเห็นพระราชสวามีกำลังอยู่ในอันตรายจึงรีบขับช้างเข้าขวางพระเจ้าแปร ทำให้ทรงไม่สามารถติดตามต่อไปได้ พระเจ้าแปรจึงทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระสุริโยทัย เนื่องจากสมเด็จพระสุริโยทัยอยู่ในลักษณะเสียเปรียบ ช้างพระเจ้าแปรได้เสยช้างสมเด็จพระสุริโยทัย จนเท้าหน้าทั้งสองลอยพ้นพื้นดิน แล้วพระเจ้าแปรจึงฟันสมเด็จพระสุริโยทัยจากพระพาหาขาดถึงกลางพระองค์ พระองค์เสด็จสวรรคตเช่นเดียวกับพระราชธิดา คือ พระบรมดิลก บนช้างทรงเชือกเดียวกัน

Continue Reading →