Tag: เภสัชกร

เภสัชกรหญิงสุภาภรณ์ ปิติพร บุคคลดีเด่นของชาติสาขาเผยแพร่เกียรติภูมิด้านการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2553 : เภสัชกรหญิงสุภาภรณ์ ปิติพร

บุคคลสำคัญของไทย

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2526 และเริ่มเข้ารับราชการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในตำแหน่งหัวหน้างาน ผลิตยาทั่วไป และยาปราศจากเชื้อในปีเดียวกัน โดย ภญ.ดร.สุภาภรณ์ เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการพัฒนายาจากสมุนไพรขึ้นใช้ในโรงพยาบาล จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศรซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ประวัติการศึกษา ◆ ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2521-2525 ◆ ปริญญาโท การบริหารการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2540 ◆ ปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2547   ประวัติรางวัลที่ได้รับ ◆ รางวัลคนดีศรีสังคม จากมูลนิธิหมู่บ้าน มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มูลนิธิสื่อสร้างสรรค์ พ.ศ. 2536 ◆ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2538 ◆ รางวัลเภสัชกรดีเด่นสาขาสมุนไพร จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) พ.ศ. 2542 ◆ รางวัลบุคคลตัวอย่างจากสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 ◆ รางวัลศิษย์เก่าเราภูมิใจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2545 ◆ รางวัลบุคคลเกียรติยศผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ประจำปี 2550 ในงานเส้นทางใหม่ของ OTOP ◆ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 ◆ รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย เงินทุนพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท เพื่อสนับสนุนวิชาการแพทย์แผนไทย 2551 จากวิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Continue Reading →